Veri koruma

Veri koruma bildirimi

Web sitelerimizi kullanırken gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, korumayı nasıl sağladığımıza ve hangi verilerinizi topladığımıza ve topladığımız verileri nasıl kullandığımıza yönelik genel bir bakış sağlayan aşağıdaki bilgileri dikkate alın.

Prensip olarak, Schön & Sever Hausverwaltungs GmbH’nin web sitelerini bize kim olduğunuzu söylemeden ziyaret edebilirsiniz. Talep üzerine, yalnızca internet servis sağlayıcınızın adını, bizi ziyaret ettiğiniz web sitesini, sitemizde ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve çağırma tarih ve saatini öğreniyoruz. Bu bilgiler, istatistik amaçlarıyla değerlendirilebilir ve daha sonra silinir. Bireysel kullanıcı olarak anonim kalırsınız. Verileri belirli bir gerçek kişiyle eşleştirmemiz mümkün değildir. Şirketimiz tarafından sağlanan ayrı hizmetlere, web sitemiz üzerinden erişilebilir. Bu amaçla, işleme için başka kişisel verileri vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, bu işlem genellikle onayınıza tâbi olur.

Kişisel verileriniz, örneğin: isim, adres, e-posta adresi veya telefon numarası, Temel Veri Koruma Yönetmeliği gerekliliklerine ve şirketimiz için geçerli olan ülkeye özel veri koruma hükümlerine uygun olarak işlenir. Bu gizlilik bildirimi aracılığıyla, işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Verilerin işlenmesinden sorumlu kurum olarak şirketimiz, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, internet tabanlı veri iletimlerinde her zaman güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, kişisel verilerinizi bize posta veya telefon gibi alternatif yollarla da gönderebilirsiniz.

Tanımlar

Veri koruma beyanımız, Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DS-GVO) kabulü sırasında Avrupa Direktifi ve Yönetmelik Yapıcı tarafından kullanılan çok sayıda terimi içermektedir. Bu nedenle, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

a) “kişisel veri”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

b) “veri sahibi”, kişisel verileri sorumlu kurum tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

c) “işleme”; toplama, kayıt, organizasyon, dosyalama, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, sorgulama, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, eşitleme veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.

d) “sorumlu veya işlemeden sorumlu”, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaç ve araçları tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organ anlamına gelir. Bu işleme faaliyetinin amaç ve araçlarının Birlik veya Üye Devletler hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, sorumlu veya sorumluların belirlenmesine ilişkin spesifik kriterler, Birlik veya Üye Devletler hukuku kapsamında öngörülebilir.

e) “işleyici”, sorumlu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir.

f) “rıza”, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği, bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şeklinde, kişinin kendi iradesinde verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş herhangi bir gösterge anlamına gelir.

Sorumlunun/veri koruma görevlisinin adı ve adresiTemel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında sorumlu kişi:
Schön & Sever Hausverwaltungs GmbH
Bundesallee 89
12161 Berlin
Telefon: 030-8900 600

Faks: 030-8900 60110

Webs sitesi: www.schoenundsever.de
E-Mail: info@schoenundsever.de

Veri koruma görevlisi:
Schön & Sever Hausverwaltungs GmbH -Datenschutzbeauftragter-
Bundesallee 89
12161 Berlin
Telefon: 030-8900600

E-Mail: info@schoenundsever.de

Kayıtlar / Mesajlar

Kişisel verilerinizi belirterek ve mesaj göndererek web sitemize kaydolma olanağına sahipsiniz. Hangi kişisel verilerin bize iletildiği, ilgili giriş ekranından görülebilir. Bu veriler, yalnızca dahili kullanım için toplanır ve saklanır. İletişim formumuz aracılığıyla bize bir kusur bildirirseniz, veriler, kişisel verilerinizi yalnızca işlemeden sorumlu olarak bize atfedilebilecek dahili amaçlar için kullanacak olan örneğin bir sıhhi tesisat şirketi gibi bir veya daha fazla işlemeciye aktarılabilir.

Web sitemize kaydolduğunuzda, internet servis sağlayıcınız (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihiniz ve saatiniz de saklanır. Saklama, hizmetlerimizin kötüye kullanımını önleyebilmek için gerçekleştirilir. Bu veriler, gerektiğinde işlenen suçları ve telif hakkı ihlallerini araştırmamıza olanak sağlar. Bu veriler sadece, yasal olarak buna zorunlu olmamız veya aktarımın cezai veya yasal kovuşturma amaçlarına hizmet etmesi durumunda üçüncü taraflara aktarılır.

Kişisel verilerinizin silinmesi ve engellenmesi

Kişisel verilerinizi yalnızca saklama amacına ulaşmak için gereken süre boyunca veya bunun yasalarca öngörülmüş olması halinde işliyor ve saklıyoruz. Saklama amacı artık geçerli değilse veya yasalarca öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel verileriniz yasal hükümlere uygun şekilde rutin olarak engellenir veya silinir.

Haklarınız

a) Bilgi edinme hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda sorumludan onay alma; bu gibi bir durum söz konusuysa, bu tür kişisel veriler hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

b) Düzeltme hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 16. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin gereksiz gecikme olmaksızın düzeltilmesini, sorumludan talep etme hakkına sahiptir. İşleme amaçları dikkate alındığında, veri sahibi, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

c) Sildirme hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 17. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, sorumludan ilgili kişisel verileri gecikmeksizin silmesini talep etme hakkına sahiptir ve sorumlu, kişisel verileri gecikmeden silmekle yükümlüdür.

d) İşlemenin kısıtlanması hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 18. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, sorumludan işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir.

e) Bildirim yükümlülüğü
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 19. Maddesi uyarınca, sorumlu, imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirdiği kanıtlanmadıkça, kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi ya da 16. Madde, 17. Maddenin 1 fıkrası ve 18. Madde uyarınca işlemenin kısıtlanması konusunda kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bilgilendirir. Veri sahibinin talep etmesi durumunda, sorumlu, veri sahibini bu alıcılar hakkında bilgilendirir.

f) Veri taşınabilirliği hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 20. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, bir sorumluya sağladığı kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve kişisel verilerin sağlandığı sorumlu tarafından engellenmeden bu verileri başka bir sorumluya iletme hakkına sahiptir.

g) İtiraz hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, 6. Maddenin 1. fıkrası, (e) veya (f) bendi temelinde gerçekleştirilen kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir; bu kural, aynı zamanda bu hükümlere dayalı her türlü profil çıkartma işlemi için de geçerlidir. Sorumlu, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediği sürece kişisel verileri bir daha işlemez.

h) Otomatikleştirilmiş karar
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca, her veri sahibi, kendisiyle ilgili yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tâbi olmama hakkına sahiptir.

i) Sınırlama hakkı
Temel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 23. Maddesi uyarınca, sorumlu veya işleyicinin tâbi olduğu Birlik veya Üye Devletlerin yasal düzenlemeleri, söz konusu kısıtlamanın temel hak ve özgürlüklerin özüne saygı göstermesi ve demokratik bir toplumda gerekli ve orantılı bir tedbir teşkil etmesi koşuluyla, 12. ila 22. Maddelerde ve 34. Maddede atıfta bulunulan yükümlülük ve hakların yanı sıra, hükümleri 12. ila 22. Maddelerde öngörülen hak ve yükümlülüklere karşılık geldiği ölçüde 5. Maddeyi yasal önlemler yoluyla kısıtlayabilir

Başvurular ve başvuru prosedürü

Bir başvuru prosedürünü işlemek amacıyla başvuru sahiplerinden kişisel verileri topluyor ve işliyoruz. İlgili başvuru belgelerini, örneğin e-posta ile bize elektronik ortamda göndermeniz halinde işlem elektronik olarak gerçekleştirilir. Sizinle bir iş akdi yaparsak, iletilen verileri iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla saklıyoruz. Herhangi bir iş sözleşmesi imzalanmaması durumunda, başka meşru menfaatlerin silinmeyi engellememesi kaydıyla, başvuru belgeleri ret kararının tebliğinden altı ay sonra otomatik olarak silinir.

Reşit olmayanların korunması

Reşit olmayanlar bize yalnızca yasal vasilerinin onayı ile veri göndermelidir. Reşit olmayan kişilerden bu tür verileri göndermelerini bilerek talep etmiyoruz ve bu tür verileri bilerek saklamıyoruz.

Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan kısa metin bilgileridir.

Çerezler, bir çerez kimliği alır. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır, bu sayede internet sayfaları ve sunucuları belirli bir internet tarayıcısına atanabilir. Bu sayede, ziyaret edilen web siteleri ve sunucular, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını başka çerezler içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt edebilir. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezler, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı ve bu sayede web sitemizi kullanmanızı kolaylaştırmamızı sağlar. Daha sonra web sitemizi her ziyaret ettiğinizde erişim verilerinizi yeniden girmeniz gerekmez, çünkü bu işlemi saklanan çerezler üstlenir.

Ancak, çerezlerin saklanmasını devre dışı bırakabilir veya tarayıcınızı, çerezler gönderildiğinde sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

You Tube, Facebook, Twitter, Google+, immobilienscout24 vb. sosyal eklentilerin kullanımı.

Web sitemizde sosyal ağların ve diğer hizmet sağlayıcıların sosyal eklentilerini (“Plugins”) kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ederken verilerinizin korunmasını artırmak için, bu eklentiler sınırsız değildir, bunun yerine sadece bir HTML bağlantısı kullanılarak sayfaya entegre edilir. Bu entegrasyon, web sitemizin bu tür eklentiler içeren bir sayfası çağrıldığında, ilgili sosyal ağın sağlayıcısının sunucularıyla henüz bağlantı kurulmamasını sağlar. Butonlardan birine tıklarsanız, tarayıcınızda yeni bir pencere açılır ve ilgili hizmet sağlayıcının sayfasını çağırır. İçerikleri paylaşmak için bağlantıya basmadığınız sürece, en azından Facebook & Co. için görünmez kalırsınız.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin sağlayıcılar tarafından kendi sayfalarında işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra, bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayar seçenekleri, sağlayıcıların veri koruma bildirimlerinde bulunabilir.